Rosh Hashanah 18b:

ãàîø øá çðà áø áéæðà àîø ø”ù çñéãà îàé ãëúéá (æëøéä ç) ëä àîø ä’ öáàåú öåí äøáéòé åöåí äçîéùé åöåí äùáéòé åöåí äòùéøé éäéä ìáéú éäåãä ìùùåï åìùîçä ÷øé ìäå öåí å÷øé ìäå ùùåï åùîçä áæîï ùéù ùìåí éäéå ìùùåï åìùîçä àéï ùìåí öåí
Rav Chana bar Bizna said in the name of Rabbi Shimon Hasida: What does it mean when it says (Zechariah 8:19) “Thus said the God of Hosts: The fast of the fourth and the fast of the fifth and the fast of the seventh and the fast of the tenth shall be for the house of Judah joy and gladness”? In a time when there is peace, they shall be joy and gladness. When there is no peace, a fast.

Today’s headlines: